top of page
Copy of Precious-Medical-Logo.jpg

Cảm ơn rất nhiều vì đã liên hệ

Chúng tôi đã nhận được email của bạn và sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể

Nếu bạn có bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn nghĩ sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ bạn,

vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 6708 8000 hoặc gửi email cho chúng tôi tại enquiry@preciousmed.com.

bottom of page